/ : קווין לטיפה
 
קווין לטיפה -  1
קווין לטיפה -  2
קווין לטיפה -  3
קווין לטיפה
/    / /   
" * " Seret
Maktoub1 10 / 8.7 5 / 3.0
The Foreigner2 10 / 8.6 5 / 2.0
Frantz3 10 / 8.5
American Assassin4 10 / 8.5
Antenna5 10 / 8.3 5 / 3.3