תנאי שימוש באתר ובאפליקציות Seret.co.il

תקנון אתר סרט

1. אתר "סרט" (להלן: "האתר") המצוי בבעלות חברת סרט - פורטל הסרטים הישראלי בע"מ (להלן: "החברה") מציע לגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "המשתמשים") מידע בתחומים שונים, לרבות בתחום הקולנוע, הפנאי, הבידור והתרבות (כלל המידע באתר יקרא להלן- "המידע"), המצוי בחלקו בבעלות החברה ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: "הספקים").
השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת. שימוש באתרי אינטרנט אחרים השייכים לחברה ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.

2. חלק מן השירותים באתר עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לחברה ו/או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה. במקרה כאמור, עליך לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של החברה ו/או הגורמים האחרים, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכנם, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידך. לידיעתך, הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה נעשית על ידי החברה. * הנך אחראי לשמור על פרטי ההתחברות שבחרת (לרבות שם פרטי, שם משפחה וכתובת דאר אלקטרוני) עבור הכניסה לשירות בסודיות ולדווח ל Seret.co.il במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. העניין חשוב, מאחר ואתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך. * הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של אחר. * ככל שהחברה תסבור כי פעילותך או אופן שימושך באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, קשת תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. האתר מוצע למשתמשים כמות שהוא והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתו ו/או להתאמת המידע לצרכיך ו/או למטרותיך. באחריותך לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי ביחס לפרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהינך עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ובשירותים המוצעים באתר ו/או להסתמכותך עליהם והינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינך עושה או תעשה בהם ו/או להסתמכותך עליהם.

4. הספקים והחברה אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקוי בדרך העברתו, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו. המשתמש פוטר בזה את הספקים והחברה מכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותך.

5. המידע המופיע באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה ו/או הסתמכות עליו.

6. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, ינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה והספקים פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אליך.

7. החברה והספקים, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

8. החברה רשאית לשלוח אליך קובץ זיהוי, שיאפשר לנו לזהות את המחשב ממנו אתה מתקשר אלינו (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. הפרטים שנמסרים על ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ו/או של הוצאת עיתון הארץ בע"מ, והן יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. לידיעתך, אינך חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונך בלבד.

9. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עימך קשר ולעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עימם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

10. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע נתונה לך בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, וכי אינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

11. הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. הינך מתחייב שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה הינך מתחייב להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל נסיון למסור מידע או להציע שירותים שהמשתמשים או החברה אינם מעוניינים בהם. הינך מתחייב להימנע לחלוטין מנסיון לאיסוף מידע על האתר באמצעות תוכנות מחשב וכן להימנע מעריכת שינויים בלתי מורשים בקוד התוכנה של האתר.

12. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר, ואין לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, אין לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

13. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע ו/או פריט תוכן כלשהו המוצג באתר ו/או אשר הוצג בעבר באתר ו/או המאוחסן בבסיס הנתונים של האתר אסורים בהחלט אלא אם ניתן לכך אישור רשמי ומפורש, וכן נתנה לכך הסכמת ברורה של נציג רשמי ומוסמך של החברה מראש ובכתב.

14. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה ו/או הספקים ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

15. האתר מפעיל דיוור של עלון אלקטרוני המדוור אך ורק למי שאישר מראש קבלתו. מקבל הדיוור רשאי להסיר עצמו בכל שלב וזאת בלחיצה על הקישור המיועד לכך בתחתית העלון בלבד! אין אפשרות להתחייב להגיב ו/או להסיר בקשות להסרה אשר נשלחו באמצעות Reply לעלון האלקטרוני או בכל דרך אחרת שאינה לחיצה על קישור ההסרה.

16. האתר מאפשר לגולשים להוסיף מידע, תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין במידע, תגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן ו/או מהסתמכות שלו עליהן. המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה. בעצם מסירת התגובות לחברה, המשתמש מתחייב כי הינו בעל מלוא זכויות החוקיות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, בתגובות, כי הוא רשאי למוסרם לחברה לצורך פרסום באתר, וכי הוא רשאי ליתן לחברה זכויות שימוש בהן כדלקמן. בעצם מסירת התגובות לחברה, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר, רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות בתגובות ו/או בחלק מהן, ללא צורך במתן קרדיט למשתמש או בקבלת הסכמה נוספת מצידו, כל שימוש חוקי, לרבות שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה הענקת רשיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שינוי, שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התגובות ו/או חלק מהן, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

17. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

18. השימוש בוידאו באתר ובערוצי המדיה השונים שלו כפוף בין היתר לתנאי השימוש של חברת ארטימדיה http://arti-media.net/privacy-policy
Despicable Me 41גנוב על החייםציון גולשים10 / 9.3ציון מבקרים5 / 2.5
Bad Boys Ride or Die2בחורים רעים: הכל או כלוםציון גולשים10 / 8.7ציון מבקרים5 / 2.0
The Great Escaper3הבריחה הגדולהציון גולשים10 / 8.6ציון מבקרים5 / 3.0
The Sixth Child4הילד השישיציון גולשים10 / 8.6ציון מבקרים5 / 3.4
Treasure5טיול שורשיםציון גולשים10 / 8.3ציון מבקרים5 / 2.8
Elioאליאו Smile 2סמייל 2 Never Let Goלא לשחרר לעולם Wolfsהזאבים
ארכיון הניוזלטר של אתר סרט