מדיניות פרטיות אתר Seret.co.il ואפליקציות Seret

חברת סרט - פורטל הסרטים הישראלי בע"מ ("החברה") מברכת אתכם על השימוש בערוצי המדיה של Seret

ב Seret.co.il אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות (Privacy) המשתמשים באתר ובאפליקציות Seret (יחד יקראו "ערוצי המדיה של Seret")


בעמוד זה נפרט, בין השאר, את האופן שבו אנו משתמשים במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש בערוצי המדיה של Seret.

מדיניות הפרטיות המפורטת בעמוד זה מהווה חלק מהסכם תנאי השימוש בערוצי המדיה של Seret, ובעצם שימושך באחד או יותר מערוצי המדיה של Seret, אתה מצהיר כי הנך מסכים לתנאיה.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים בערוצי המדיה של Seret, לרבות כתיבת ביקורות והשתתפות במבצעים, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ובערוצי המדיה של Seret תתבקש רק למידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, יתכן כי באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים. כך לדוגמא בעת הרישום למועדון אין חובה להזין כתובת, אך במידה ותרצה להשתתף במבצע כרטיסים תתבקש להזין כתובת מלאה לשליחת הכרטיסים בדאר במידה ותזכה.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים בערוצי המדיה של Seret, יישמרו במאגר המידע של ערוצי המדיה של Seret. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הדורשים אותם.

הנך אחראי לשמור על פרטי ההתחברות שבחרת (לרבות שם פרטי, שם משפחה וכתובת דאר אלקטרוני) עבור הכניסה לשירות בסודיות ולדווח לחברה במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. העניין חשוב, מאחר ואתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך.

הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של אחר.

ככל ש החברה תסבור כי פעילותך או אופן שימושך באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, היא תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש במידע
בעת השימוש בערוצי המדיה של Seret יתכן שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות, הסרטים, בתי הקולנוע השירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים בערוצי המדיה של Seret, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים בערוצי המדיה של Seret - כדוגמת (אך לא רק) כתיבת ביקורות והשתתפות במבצעים.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בערוצי המדיה של Seret ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע בו יעשה שימוש לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים בערוצי המדיה של Seret, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים בערוצי המדיה של Seret - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 • כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור בערוצי המדיה של Seret לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, על-פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה.
 • ערוצי המדיה של Seret רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ללא אישורך.
 • ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים בערוצי המדיה של Seret.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של ערוצי המדיה של Seret. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.
איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש בערוצי המדיה של Seret. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש בערוצי המדיה של Seret, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים אליהם וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות בערוצי המדיה של Seret, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש בערוצי המדיה של Seret, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש בערוצי המדיה של Seret, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם החברה תארגן את פעילות אחד או יותר מערוצי המדיה של Seret במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות אחד או יותר מערוצי המדיה של Seret עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך בערוצי המדיה של Seret או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותך שנאסף על ידיה בעת שימושך בערוצי המדיה של Seret לשותפיה העסקיים, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של החברה יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

פרסומות ושירותים של צדדים שלישיים
יתכן וחלק מהשירותים בערוצי המדיה של Seret מנוהלים או יהיו מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של החברה. שירותים מסוג זה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של ערוצי המדיה של Seret ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

החברה מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך ההגשה של חלק משטחי הפרסום בערוצי המדיה של Seret ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות שברשותה. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור בערוצי המדיה של Seret, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של החברה. ניתן לבדוק את מדיניות הפרטיות של חברות אלו באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

Cookies
אתר Seret.co.il משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את ערוצי המדיה של Seret להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה-Cookies מכילים מידע טקסטואלי כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בערוצי המדיה של Seret, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים בערוצי המדיה של Seret המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר Seret.co.il או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שערוצי המדיה של Seret יותאמו להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש בערוצי המדיה של Seret במקום בטוח.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע ולעדכן/למחוק מידע
חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות לקשת בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו. בנוסף, ככל שהמידע שנמצאו במאגר המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות (Seret Privacy Statement)
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.
Top Gun Maverick1אהבה בשחקים: מאווריקציון גולשים10 / 8.9ציון מבקרים5 / 3.9
The Worst Person in the World2האדם הגרוע בעולםציון גולשים10 / 8.4ציון מבקרים5 / 3.8
Doctor Strange in the Multiverse of Madness3דוקטור סטריינג' בממדי הטירוףציון גולשים10 / 6.1ציון מבקרים5 / 3.3
The Northman4מלך הצפוןציון גולשים10 / 5.7ציון מבקרים5 / 3.4
Everything Everywhere All At Once5הכל בכל מקום בבת אחתציון גולשים10 / 5.3ציון מבקרים5 / 3.6
ארכיון הניוזלטר של אתר סרט